Uwaga drugoklasiści!!!

 Nabór na staże zagraniczne

w Irlandii w ramach projektów:

  • „Europejski wymiar kształcenia zawodowego”
  • „Europejski start w przyszłość”

ROZPOCZĘTY!!!!

– WYCHOWAWCY WSZYSTKICH KLAS DRUGICH OTRZYMALI KARTY REKRUTACYJNE, KTÓRE NALEŻY WYPEŁNIĆ

– 4 CZERWCA NA GODZINIE WYCHOWAWCZEJ PRZEPROWADZONY ZOSTANIE TEST WEREFIKUJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 Kryteria naboru.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie  min 75% frekwencji za pierwsze śródrocze roku szkolnego 2017/18

Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2018

 

Brane są pod uwagę oceny za I śr klasy  drugiej:

1)ocena z zachowania: wzorowe – 15pkt; bardzo dobre – 10pkt; dobre-5pkt

2)średnia z ocen semestralnych z przedmiotów zawodowych (semestr poprzedzający rekrutację)

6,0-5,1 -25pkt;

5,0-4,5 -20pkt;

4,4-4,0 -15pkt;

3,9-3,5 -10pkt

3)ocena semestralna z języka angielskiego: celujący-20pkt;

bardzo dobry-18pkt; dobry-12pkt

  • test i rozmowa kwalifikacyjna weryfikujące poziom znajomości
  • jęz. angielskiego 0-50pkt

5)laureaci olimpiad i konkursów:

szczebel miejski-10pkt; regionalny-15pkt; wojewódzki-20pkt; ogólnopolski-30pkt.