Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.tzn.dg.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.02.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • kolorystyka strony może powodować problemy w użytkowaniu osobom słabowidzącym ze względu na niewystarczający kontrast tekstu i tła
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: https://validator.utilitia.pl/

Deklaracja została została sporządzona dnia: 2022-03-31

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-01

Dostosowania zastosowane na stronie www:

 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie;
 • podkreślenie oraz podświetlenie linków;
 • możliwość zmiany kolorów na odcień szarości;
 • nawigacja klawiaturą;
 • możliwość zmiany czcionki na bardziej czytelną.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB – przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
 • ENTER –  zatwierdzenie akcji
 • ↓↑ – przewijanie strony
 • PgUP – przewijanie strony w górę
 • PgDn – przewijanie strony w dół
 • Ctrl + Home – Przejdź na początek strony
 • Ctrl + End – Przejdź na koniec strony
 • PgDn +  spacja – Przewiń o jeden ekran w dół
 • PgDn +  shift + spacja – Przewiń o jeden ekran w górę
 • Ctrl + + Powiększ
 • Ctrl + – Pomiejsz
 • Ctrl + 0 – Rozmiar pierwotny

Informacje zwrotne i dane kontaktów

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Arkadiusz Porębski e-mail: aporebski@tzndg.eu lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@tzndg.eu.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (032) 262-43-13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Bez progowy dostęp pieszych do obiektu, z drogi publicznej, zapewniony jest przez wejście od strony pawilonu B;
 • Korytarze w budynku są przestronne, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.
 • W holu głównym  znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących oraz komunikatów i informacji dźwiękowo-głosowej;
 • W szkole, po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.