Uwaga drugoklasiści!!!

Rozpoczynamy nabór na staże zagraniczne

w Irlandii w ramach projektów:

 

  • „Europejski wymiar kształcenia zawodowego”:

 

I grupa: 16 tech.informatyków, wrzesień 2018

II grupa: 10 tech.organ reklamy + 6 tech mechaników październik 2018

 

  • „Europejski start w przyszłość”:

 

16 elektryków i elektroników; październik 2018

 

Regulamin:

 

Kryteria naboru.
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie min 75%
frekwencji za pierwsze śródrocze roku szkolnego 2017/18

Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2018

Brane są pod uwagę oceny za I śr klasy drugiej:
1)ocena z zachowania: wzorowe – 15pkt; bardzo dobre – 10pkt;
dobre-5pkt
2)średnia z ocen semestralnych z przedmiotów zawodowych (semestr
poprzedzający rekrutację)
6,0-5,1 -25pkt;
5,0-4,5 -20pkt;
4,4-4,0 -15pkt;
3,9-3,5 -10pkt
3)ocena semestralna z języka angielskiego: celujący-20pkt;
bardzo dobry-18pkt; dobry-12pkt
4) test i rozmowa kwalifikacyjna weryfikujące poziom znajomości
5) jęz. angielskiego 0-50pkt
6)laureaci olimpiad i konkursów:
szczebel miejski-10pkt; regionalny-15pkt; wojewódzki-20pkt;
ogólnopolski-30pkt.