Nasz projekt „Europa to nasz dom” nr 2018-1-PL01-KA102-047564 realizowany był przez okres 24 miesięcy

W terminie 01/09/2018 – 31/08/2020 we współpracy z włoskimi partnerami . Głównym celem projektu było nabycie umiejętności wdrożenia i wykorzystania nabytej w szkole wiedzy teoretyczne oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli TZN. Staże zawodowe odbyli uczniowie kształcący się w zawodach technikinformatyk, elektryk i elektronik. Natomiast staze job shadowing nauczyciele TZN. Uczniowie zapoznali się z pracą w kraju stosującym nowoczesne technologie. Stawiany cel, aby zapewnić naszym uczniom „dobry start” dzięki udokumentowanym wszechstronnym kompetencjom zawodowych i językowym. został osiągnięty. Zakłady pracy, w

których uczniowie odbywali praktyki wykorzystują najnowsze techniki, specjalizują się w projektowaniu stron internetowych, grafice komputerowej, produkcji oraz handlu i obsłudze sprzętu komputerowego oraz elektro-elektronicznego. Projekt trwał 2 lata. W tym okresie do Włoch wyjechały 3 grupy uczniów wraz z opiekunami i grupa 7 nauczycieli

Staże były realizowane w terminach:

2 IV-11 IV 2019 -job shadowing dla 7 nauczycieli

1 X – 28 X 2018 – staż dla 16 uczniów + 2 opiekunów

2 IX -27 IX 2019 -staż dla 16 uczniów + 2 opiekunów

30 IX -25 X 2019 – staż dla 18 uczniów + 2 opiekunów

Firmy w branży IT

1 SP TECHNOLOGY Via F.Caroli n.1 Martina Franca 2uczniów I gr +2 uczniów III gr

2 GE.KO TECHNOLOGIES Via Nitti, 127 TARANTO 3uczniów I gr + 3 uczniów III gr

3 CLINICA IPHONE Via s. Eligio n. 20 Martina Franca 3uczniów I gr +3 uczniów IIIgr

4 MEDIAMENTE Via Giacomo Veneziano, 19 M Franca 2uczniów I gr + 2 uczniów IIIgr

5 GENERAL TRADE Via Giuseppe Cassano, 2,200 74015 Martina Franca 2uczniów I gr + 2 uczniów IIIgr

6 CRISPIANO DIGITAL SYSTEM Via Giuseppe Chiarelli, 8 Martina Franca 2uczniów I gr + 3 uczniów IIIgr

7 MAKE SUSTAINABLE COMPANY S.R.L. Via Taranto Contrada Alezza, 6 2uczniów I gr +3 uczniów IIIgr

Firmy w branży elktryczno-elektronicznej

1 ENERGY 3 POINT Via Lelio Fanelli 83/85/87 Martina Franca 4uczniów

2 DIGITECH Via Mottola, 25/G, Martina Franca 2 uczniów

3 ELETTRONICA SERVICE Via Carlo Pisacane, 62 Martina 5uczniów

4 L.G. LUCARELLI S.R.L Via Carlo Pisacane, 62 Martina 5 uczniów

job shadowing dla nauczycieli był zrealizowany we współpacy ze szkoła IISS MAJORANA adress: Contrada Pergolo –

74015 – Martina Franca;Italy http://www.majoranaiiss.gov.it

UCZNIOWIE:

Cele operacyjne projektu miały na uwadze wykształcenie umiejętności organizacji własnego stanowiska pracy w zakresie przetwarzania informacji, posługiwanie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego ,posługiwanie się terminologią zawodową w jęz angielskim,korzystanie z fachowej literatury w jęz angielskim.

Praktyka miała na celu ukazanie rzeczywistych możliwości zastosowań informatyki oraz elektroniki w

przedsiębiorstwie.Wszystkie założone w projekcie cele zostały zrealizowane Dodatkowo uczniowie ugruntowali znajomość konwersacji w jęz angielskim. Realizacja umożliwiła uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych, docenienie wagi znajomości języka obcego,poznanie kultury, historii i przełamanie barier narodowościowych, wypracowanie samodzielności i odpowiedzialności. Zakończenie stażu zostało udokumentowane uzyskaniem przez wszystkich uczestników certyfikatów Europass Mobility, Ecvet o które wystąpiły TZN oraz certyfikatów CeD zaświadczających o ukończeniu kursu językowego i odbyciu praktyk zawodowych w firmach.

Praktyka zagraniczna oprócz tego, że pozwoliła uczniom na ukształtowanie umiejętności wykorzystania nabytej do tej pory wiedzy teoretycznej w praktyce to dała również możliwości uzyskania szerszych horyzontów rozwoju zawodowego niż w Polsce. Po uzyskaniu certyfikatów ukończenia zagranicznej praktyki zawodowej uczniowie będą mieli większe możliwości zatrudnienia. Podstawowym celem zagranicznych mobilności było wspieranie kształcenia zawodowego

uczniów na kierunkach: elektryk, elektronik i infomatyk oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

NAUCZYCIELE w ciągu 10 dni pobytu zrealizowali 48h job shadowing,odwiedzili włoskich pracodawców, odbyli kursy językowe. Udział nauczycieli w stażach przyniósł rezultaty zarówno „miękkie” związane z poszerzeniem kompetencji językowych, poznaniem nowych metod czy narzędzi nauczania), jak i „twarde” w postaci certyfikatów. Projekt pozytywnie wpłynął na zaangażowanie nauczycieli, poprawę atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły i wzrost zainteresowania w środowiskulokalnym.