PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W TZN:

– Technik reklamy
– Technik elektryk
– Technik mechanik
– Technik elektronik
– Technik automatyk
– Technik informatyk
– Technik programista
– Technik robotyk – Nowy kierunek!!!

TERMINARZ

Od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami.

Od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

20 lipca 2022r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 16 maja do 25 lipca 2022r. – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Od 21 lipca 2022 do 28 lipca 2022r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego
kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego i zaświadczenia lekarskiego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

29 lipca 2022r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły.

Do 19 sierpnia 2022r. – Trwa rekrutacja uzupełniająca.

 

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE…