Komplet dokumentów rekrutacji:

Karta Rekrutacyjna

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do UPP

Załącznik nr 2 do UPP

Aneks do regulaminu

wykaz uczestników lista nr1

wykaz uczestników lista nr 2

Staże wakacyjne:

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW (.rar)

Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych
oraz Miasto Dabrowa Górnicza i Techniczne Zakłady Naukowe
w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna realizację projektu
„Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN”
Nr umowy: WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18
w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie trwania projektu, czyli od 01.01.2019 do 31.12.2020 szans zatrudnienia po ukończeniu szkoły 420 (80K i 340M) uczniów Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej, poprzez udzielenie im wielorakich form wsparcia w zakresie dodatkowych kompetencji pożądanych na rynku pracy a także znajomości realiów wymagań i warunków pracy na konkretnych stanowiskach w przedsiębiorstwach.

Wartość projektu –2 072 119,15 zł
Dofinansowanie z EFS – 1761301,27 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 207 211,92 zł
Wkład własny – 103 605,96 zł
Okres realizacji projektu: 1.01.2018 – 31.12.2020