Zapraszam na spotkanie w formule online, na temat tego, co należy wziąć pod uwagę wybierając kierunek studiów.
Podczas spotkania omówię aspekty wyborów edukacyjno-zawodowych, udostępnię materiały, które mogą pomóc w bilansie swoich zasobów, prześlę informator z WSZYSTKIMI UCZELNIAMI W POLSCE – kierunki+zasady rekrutacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!
05.04.2022 GODZ. 18:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRhMmUyYzYtZDRmZS00ZDVjLWI5ZGMtYjBlNTRiMTBhOTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3d4a204-e99a-43ec-badb-cc9f14dd8f8e%22%2c%22Oid%22%3a%22b5485135-5afd-4b6c-ae43-edb5144c4a42%22%7d

Aby dołączyć, naciśnij link albo wklej go w przeglądarce.