NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA”- informacje o projekcie

 

Wartość projektu – 1 998 715,31 zł
Dofinansowanie z EFS – 1 698 908,01 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 199 871,53 zł
Wkład własny – 99 935,77 zł
Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 30.09.2020

Regulamin stażu 2020 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Regulamin stażu 2020

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Dokumenty rekrutacyjne

 

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Karta rekomendacji wychowawcy

Karta oceny formularza

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie

Oświadczenie rodzica/opiekuna

 

„Dokumenty dla uczniów wytypowanych do odbycia stażu zawodowego:

Deklaracja uczestnictwa w stażu

Zgoda rodzica na udział w stażu

 

Od września 2018 do 30 września 2020 wspólnie z Międzynarodowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. będziemy realizować projekt „Nowa jakość kształcenia”. Grupę docelową
w  dwuletnim projekcie stanowić będzie 100 uczniów/uczennic. W pierwszym  roku realizacji projektu zostanie zrekrutowanych i zaangażowanych do realizacji 50 uczniów.  Projekt skierowany jest w szczególności do uczniów kierunku technik elektronik. Zakwalifikowani uczniowie odbędą szkolenie z zakresu:

  • Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej dla 50 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 50 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zostaną podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup odbędzie 72 godziny szkolenia (9 dni po 8 godzin).

Wszyscy uczestnicy projektu (100 osób w ciągu dwóch lat realizacji projektu) zobowiązani są do odbycia zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym (2 dni po 8 godzin).

Uczestnikom szkoleń oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego zostanie zapewniony posiłek.

Dla 52 najlepszych uczniów (26 w roku szkolnym 2018/2019 oraz 26 w roku szkolnym 2019/2020) zorganizowane zostaną płatne staże wakacyjne. Uczeń w ramach stażu zobowiązany jest wypracować 150 godzin, za które otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 600,00 złotych ( 1600 – kwota wypłacana za odbyty staż). Przed rozpoczęciem stażu każdy stażysta obowiązkowo odbywa szkolenie BHP oraz badania lekarskie.  Każdy stażysta zostanie doposażony w odzież ochronną.

Uczniowie chętni do uczestnictwa w projekcie zgłaszają swoją kandydaturę poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Komisja rekrutacyjna w składzie: Kierownik Projektu, Szkolny Koordynator Projektu oraz Dyrektor Szkoły dokona wyboru uczniów do projektu. Po spotkaniu Komisji zostanie sporządzona i ogłoszona lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. Wyżej punktowane będą osoby z kierunku technik elektronik, zamieszkujące obszary wiejskie, z niepełnosprawnościami oraz uczniowie klas starszych, którzy w pierwszej kolejności wychodzą na konkurencyjny rynek pracy.

 

Poniżej galeria z kursu odbywającego się w ramach projektu: