PROJEKT

„Staże New HighTech – Nowoczesna edukacja, Harmonijny rozwój, Technicy jutra”

Numer projektu:    2019-1-PL01-KA102-064427

 Beneficjent:  Techniczne Zakłady Naukowe

Program:  Erasmus +  Akcja KA1

Czas realizacji:  rozpoczęcie 19-08-2019  zakończenie 18-08-2021 – 24 miesiące

Partner hiszpański :  Escuela de Idiomas Carlos V, S.L.

 

Cele projektu:

                Innowacje są kluczem do wzrostu zatrudnienia, dobrobytu i jakości życia. Innowacje występują na styku różnych dyscyplin, tematów i perspektyw. Innowacyjne są więc wszystkie ulepszenia technologiczne, reformy systemów, jak i tworzenie zupełnie nowych rzeczy, zjawisk lub wartości. Ponieważ innowacja musi być umiejscowiona w samym sercu społeczeństwa, nasza szkoła przykłada ogromną wagę, aby być lokalnym inkubatorem nowej jakości w kształceniu zawodowym zarówno
w odniesieniu do metod i treści kształcenia jak i nabywanych przez uczniów kompetencji. W tym celu uzupełniamy programy nauczania o nowe zagadnienia, wprowadzamy inne alternatywne sposoby przekazu informacji i instrumenty pomiaru dydaktycznego. Wykorzystujemy do tego potencjał tkwiący w technologiach IT i elektronice użytkowej oraz możliwościach jakie dają staże/praktyki zagraniczne i projekty realizowane w dużych międzynarodowych grupach. Ambitne zadania, które są stawiane przed naszymi nauczycielami, są realizowane tylko dzięki ich ciągłemu rozwojowi i nabywaniu nowych doświadczeń. Natomiast lokalne firmy mogą rozwijać się i zdobywać nowe rynki, mogą podnosić jakość świadczonych usług co wpływa pozytywnie na życia naszej społeczności, ale muszą zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

Dlatego docelowymi odbiorcami projektu są: nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych (4 osoby) oraz młodzież III klas technikum kształcąca się w tych samych zawodach (58 uczniów podzielonych
na 3 grupy wraz z opiekunami). Uczniowie zrealizują w ciągu 4 tygodni 160 godzin praktyk (8h dziennie od poniedziałku do piątku) oraz kurs języka angielskiego i hiszpańskiego. Praktyki będą odbywać się w nowoczesnych firmach w Sevilli. Natomiast nasi nauczyciele w ciągu 5 dni pobytu zrealizują 30h job shadowing, odwiedzą hiszpańskich pracodawców i odbędą kursy językowe wsparte indywidualnymi lekcjami z native speakerem.

                Ponieważ istniejący system szkoleń dla nauczycieli jest mało efektywny, nauczyciele oczekują wsparcia i wskazania im nowych możliwości poprawy obecnej sytuacji i kierunków dalszego rozwoju. Wszystkie działania w projekcie służą  wzmocnieniu procesów uczenia i uczenia się, umiejętności dzielenia się doświadczeniami przez nauczycieli, a testowane i wdrażane w praktyce innowacyjne metody kształcenia pozwolą lepiej radzić sobie z problemem przedwczesnego kończenia nauki w naszej szkole. Niezwykle istotnym elementem projektu jest nauka j.ang. branżowego, która jest nieodzownym elementem zajęć praktycznych realizowanych w zagranicznym zakładzie pracy. Praktyki stwarzają także możliwość poznania standardów europejskich i zasad dobrej organizacji pracy w zagranicznych firmach. W trakcie odbywania praktyk uczniowie konfrontują wiadomości teoretyczne
z praktyką w firmach kraju wysokorozwiniętego. Podnoszą tym samym kwalifikacje nabyte w kształceniu zawodowym w szkole. Projekt staje się doskonałym narzędziem, kształtującym młodych, zdolnych ludzi na potrzeby rynku pracy. Nabyte kompetencje
z pewnością stanowią znakomity katalizator aktywności całej społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów, rodziców a także lokalnych władz oświatowych. Osoby chcące wziąć udziału w projekcie składają odpowiednie deklaracje i uczestniczą
w procesie naboru, za który odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna. Istotnym elementem branym pod uwagę przy rekrutacji uczniów jest ich dojrzałość emocjonalna i znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie. Uwzględnia się przy tym opinię wychowawcy  klasy a także wyniki testu językowego i konwersacji. Po zakwalifikowaniu grupy uczestników rozpoczyna się ich przygotowanie kulturowo-pedagogiczno-językowe.