„Nowe horyzonty” – informacja o projekcie

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne na rok 2020/2021 dla uczniów do projektu „Nowe horyzonty” znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne

Harmonogram luty-marzec 2021

Harmonogram wrzesień-październik 2020

Harmonogram staże

Harmonogram styczeń-marzec 2020

Harmonogram staże – 2021

regulamin stażu2 – Dąbrowa 2021

Umowa stażowa i program

Dziennik stażu, zaświadczenie, wniosek

 

Rekrutacja w terminie: 07.09.2020 r. – 25.09.2020 r.

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Gmina Miasto Dąbrowa Górnicza i Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna realizację projektu „Nowe horyzonty” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0303/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektronik, elektryk, informatyk Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej.
Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania oraz planowane efekty:
1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów
• Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej
• Programowanie sterowników PLC
2. Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/ uczennic TZN –
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Po zakończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia
3. Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 50 uczestników projektu (25 z roku szkolnego 2019/2020 i 25 z roku szkolnego 2020/2021) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia.
4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły
w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów
5. Szkolenie z Programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 – kurs podstawowy dla nauczycieli.

Wartość projektu – 1 996 884,52 zł
Dofinansowanie z EFS – 1 697 351,84 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 199 688,45 zł
Wkład własny – 99 844,23 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021