Procedury funkcjonowania Technicznych Zakładów Naukowych w czasie pandemii wywołanej COVID – 19. Procedury opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego ogłoszonego przez MEN oraz wytycznych MZ i GIS – obowiązujących od 1 września 2020 r. – dotyczy stacjonarnego funkcjonowania Szkoły

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

 

Zasady ogólne

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w
 3. Na terenie szkoły obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Na ternie placówki obowiązuje dystans społeczny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
 5. Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do zapoznania się z wywieszonymi przy wejściu instrukcjami dotyczącymi tej czynności.
 6. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczony jest do minimum. Kontakt osób trzecich  z pracownikami szkoły odbywa się poprzez wcześniejsze ustalenie terminu i celu spotkania za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie – 322624313 lub sekretariat@tzndg.eu. Wchodzące do szkoły osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 7. Po zakończonych lekcjach uczniowie nie powinni przebywać na terenie szkoły z wyjątkiem sytuacji, gdy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych zorganizowanych przez nauczycieli według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
 8. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian organizacyjnych mających na celu zmniejszenie ryzyka narażenia na zakażenie lub zachorowanie uczniów lub pracowników.
 9. Szczegółowe wytyczne dotyczące funkcjonowania placówki w czasie pandemii wywołane COVID – 19 wydane są przez dyrektora szkoły odrębnymi zarządzeniami.

  Organizacja zajęć lekcyjnych

 1. Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości uniknąć gromadzenia się młodzieży z różnych klas na terenie szkoły. W roku szkolnym 2020/2021 wydłużony został czas realizacji zajęć w danym dniu do 11 godziny lekcyjnej włącznie.
 2. Wprowadzony zostaje system klasowy, w miarę możliwości – uczniowie danego zespołu odbywają zajęcia w jednej przypisanej sali według planu.
 3. Każdy z uczniów powinien mieć przypisaną jedną i tą samą ławkę w danej sali.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, z których korzysta podczas zajęć Uczniowie nie powinni wymieniać się pomocami szkolnymi między sobą.
 5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych  przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 8. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać w plenerze. Inne zajęcia lekcyjne także mogą odbywać się w otwartej przestrzeni szkolnej. O takiej realizacji zajęć należy poinformować dyrektora szkoły.
 1. Nauczyciel na każdej przerwie otwiera okno w celu wywietrzenia sali.
 2. W miarę możliwości drzwi do sal lekcyjnych podczas zajęć powinny być otwarte.

Organizacja przerw oraz dyżurów nauczycieli

 1. Przerwy lekcyjne odbywają się w szkole według ustalonego rozkładu.
 2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne uczniowie po 3 i 5 godzinie lekcyjnej spędzają przerwę na świeżym powietrzu w miejscach do tego wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
 3. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 4. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie.
 5. Przejście między pawilonami odbywa się przewiązką.
 1. Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego ucznia.
 2. W przestrzeniach wspólnych zamkniętych (korytarz, przewiązka, sekretariat) nauczyciele, pracownicy i uczniowie obowiązkowo zakrywają usta i nos.
 3. Uczniowie spędzający przerwę na korytarzach szkolnych w obszarze sali, w której odbywają zajęcia lekcyjne. W razie konieczności przejścia przez inne obszary należy zachować dystans społeczny.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

 1. W szkole wyznaczone są odpowiednio wyposażone miejsca służące odizolowaniu osób, u których zaobserwowano objawy chorobowe. Są to w pawilonie A pomieszczenia nr 75, a w pawilonie B pomieszczenie nr 107. Osoby przebywające w tych salach zobowiązane są zachować min. 2 m odległości od innych osób.
 2. W przypadku wystąpienia u ucznia / pracownika szkoły niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych (w tym w szczególności kaszel, gorączka) należy:

– poinformować ucznia/ pracownika szkoły o obowiązku założenia maseczki;

– zawiadomić pielęgniarkę i dyrektora szkoły;

– poddać ucznia/ pracownika szkoły  izolacji według wytycznych dyrektora szkoły;

– zachować dystans pomiędzy uczniem / pracownikiem szkoły a innymi osobami min. 2 m;

– niezwłocznie zawiadomić rodziców o pilnym odbiorze dziecka ze szkoły i udaniem się do lekarza POZ;

– umożliwić pracownikowi szkoły kontakt telefoniczny  z lekarzem POZ w celu odbycia teleporady.

 1. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice zapoznają się z „Procedurami organizacji pracy na terenie Technicznych Zakładów Naukowych w czasie epidemii Covid-19”.
 2. Rodzice posyłają  do szkoły dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Rodzice obowiązkowo zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę ust i nosa (maseczka/przyłbica). 4. Rodzice dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów – oprócz przyborów szkolnych.
 4. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 5. Rodzice mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji ze szkołą.
 6. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły, umożliwiając dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.

9.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia rodzic jest powiadamiany telefonicznie o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.

 1. Rodzice zobowiązani są uczestniczyć w zebraniach z rodzicami w terminie i formie zgodnej z kalendarzem roku szkolnego w Technicznych Zakładach Naukowych oraz na bieżąco śledzić informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. W związku z dynamicznie zmieniającymi się realiami sanitarnymi wyżej wymienione postanowienia mogą ulec zmianie.
 2. O ewentualnych zmianach szkoła poinformuje na bieżąco. Aktualne procedury zamieszczane są na stronie internetowej szkoły.