Opiekunowie projektu partnerskiego realizowanego przez Techniczne Zakłady Naukowe od września 2015 zapraszają chętnych uczniów z klas elektronicznych i informatycznych do udziału w V spotkaniu projektowym, które odbędzie się w Niemczech (Bersenbrück) w terminie od 12.03 – 18.03.2017. Spotkanie to będzie kontynuacją IV spotkania projektowego, które odbyło się w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej w listopadzie 2016 roku. Na spotkaniu tym uczniowie z wszystkich krajów partnerskich będą testować opracowane w Polsce materiały i wyniki pomiarów na temat elektrosmogu na zajęciach z wykorzystaniem systemu Moodle oraz zapoznają się z systemem edukacyjnym w niemieckiej szkole zawodowej.

1. REKRUTACJA  NA SPOTKANIE PROJEKTOWE W NIEMCZECH MARZEC 2017.

TYTUŁ PROJEKTU ERASMUS + , akcja KA2 przewidziany na lata 2015-2017 :

“Electromagnetic pollution by installations for electricity production, transmission lines, substations, transport intra and inter cities and appliances” :

„Zanieczyszczenia elektromagnetyczne wywoływane przez instalacje do produkcji energii elektrycznej, linie przesyłowe, podstacje, transport miejski i międzymiastowy oraz urządzenia.”

KOORDYNATOR PROJEKTU– szkoła techniczna Liceul Energetic w Targu Jiu, Rumunia

PARTNERZY  szkoły zawodowe z Niemiec, Hiszpanii, Grecji oraz niemiecka firma elektryczna jako przedstawiciel świata pracy i rumuńska firma jako przedstawiciel świata pracy,

CZAS TRWANIA PROJEKTU – wrzesień 2015 – czerwiec 2017

GŁÓWNY CEL PROJEKTU to edukacja młodzieży na temat zanieczyszczenia elektromagnetycznego poprzez gromadzenie informacji, prowadzenie badań, wymianę informacji i tzw. ‘dobrych praktyk’ dotyczących jego źródeł, wpływu na ludzi i środowisko, a także sposobów jego ograniczania.

Edukacja ta ma być prowadzona poprzez publikację i rozpowszechnianie wypracowanych materiałów oraz przez stworzenie tzw. ‘modułu edukacyjnego’ dla uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

– Kształcenie  świadomości  wśród uczniów i nauczycieli na temat negatywnych skutków  zanieczyszczenia elektromagnetycznego

– Zapoznanie się ze środkami ochronnymi przeciwdziałającymi skutkom tych zanieczyszczeń, które w sposób ciągły oddziaływują na każdy żywy organizm na planecie

– Rozwijanie ducha braku ingerencji w środowisko naturalne oraz jego ochrony poprzez ograniczenie ekspansji różnych rodzajów tego typu zanieczyszczeń

– Wzbogacanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności personalnych uczniów, a także rozwój świadomości obywatelskiej w celu lepszej integracji ze społeczeństwem

– Utworzenie europejskiego partnerstwa zajmującego się kształceniem i edukowaniem młodego pokolenia, mającego na celu podniesienie ich kompetencji i umożliwienie odnalezienia się na rynku pracy po zakończeniu kształcenia.

2. KRYTERIA REKRUTACJI

W spotkaniu projektowym może wziąć 8 uczniów z Technicznych Zakładów Naukowych. Każdy z zakwalifikowanych uczniów otrzyma kwotę w wysokości 550 euro, które będą przeznaczone na  podróż, zakwaterowanie , wyżywienie oraz wydatki prywatne. Podróż na spotkanie projektowe odbędzie się busem wynajętym w firmie transportowej.

Wymagane kwalifikacje:

a) oferta skierowana jest do uczniów pełnoletnich z klas o profilu elektronicznym i informatycznym

b) kryteria oceny ucznia:

– napisanie listu motywacyjnego zawierającego: opis swojej przydatności w spotkaniu projektowym i zaangażowanie w życie szkoły

– średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2016/2017,

– ocena zachowania i rekomendacja wychowawcy.

– zaliczenie egzaminu ustnego z języka angielskiego i języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym

3. WYMAGNE DOKUMENTY

a) Dowód tożsamości lub paszport

b) Aktualna karta EKUZ

c) Zgoda rodziców na udział w spotkaniu projektowym

d) Podpisanie regulaminu wyjazdu zagranicznego

4. KONTAKT i OGŁOSZENIE WYNIKÓW

List motywacyjny należy dostarczyć do  opiekunów projektu: Ilona Sowula, Agnieszka Światek, Marta Toboła w terminie do 10.02.2017.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym odbędzie się dnia 13.02.2017, na 3 godzinie lekcyjnej, w Sali 317. W każdej z 4 kategorii kandydat może otrzymać od 1-5 punktów. Max. 25 punktów.  Po dokonaniu oceny kandydatów zostanie opublikowana do dnia 17.02.2017 lista uczestników w spotkaniu projektowym .