31 grudnia 2016 roku Techniczne Zakłady Naukowe w partnerstwie z irlandzka firmą YIT zakończyły realizację projektu nr
2014-1-PL01-KA102-000405 Praktyka zawodowa w Irlandii szansą na lepszy start zawodowy

Głównym cele projektu było nabycie umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez praktyki w irlandzkich przedsiębiorstwach informatycznych. Uczniowie zapoznali się z pracą w kraju stosującym nowoczesne technologie. Zakłady pracy, w których uczniowie odbywali praktyki wykorzystują najnowsze techniki informatyczne, specjalizują się w projektowaniu stron internetowych, grafice komputerowej, produkcji oraz handlu i obsłudze sprzętu komputerowego.
Docelowym odbiorcą projektu była młodzież w wieku 17-19 lat, kształcąca się w zawodzie technik informatyk.
Projekt trwał 2 lata. W tym okresie do Irlandii wyjechały 3 grupy uczniów-.
pierwsza grupa 20 uczestników i 2 opiekunów, druga grupa – 18 uczestników i 2 opiekunów, trzecia grupa – 18 uczestników i 2 opiekunów. Łącznie staż zrealizowało 56 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk
Staże były realizowane zgodnie z załozeniami zawartymi w Formularzu kontraktowym w terminach:
2015-04-12 – 2015-05-09
2015-11-08 – 2015-12-05
2016-10-02 – 2016-10-29

Realizacja staży jest udokumentowana na stronie http://www.praktyki.tzn.dg.pl/grupa3/group
Staż w Irlandii oraz współpraca z YIT pozwoliły zrealizować kluczowe cele projektu. Realizując projekt szerokie korzyści zdobyli nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele oraz cała społeczność TZN-u.
Celem głównym projektu było nabycie umiejętności wdrożenia i wykorzystania nabytej w szkole wiedzy teoretycznej w strukturze europejskiego rynku informatycznego.
Cele operacyjne projektu miały na uwadze wykształcenie umiejętności organizacji własnego stanowiska pracy w zakresie przetwarzania informacji, posługiwanie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, posługiwanie się terminologią zawodową w języku angielskim,korzystanie z instrukcji i fachowej literatury w języku angielskim.
Praktyka miała na celu ukazanie rzeczywistych możliwości zastosowań informatyki i organizacji pracy w przedsiębiorstwie.
Wszystkie założone w projekcie cele zostały zrealizowane
Dodatkowo uczniowie ugruntowali znajomość konwersacji w języku angielskim.
Pobyt w Irlandii umożliwił uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych, docenienie wagi znajomości języka obcego, poznanie kultury, historii i codzienności Irlandii , przełamanie barier i stereotypów narodowościowych, wypracowanie samodzielności i odpowiedzialności. Przyrost wiedzy i umiejętności uczestników został potwierdzony poprzez porównanie wyników testu ewaluacyjnego na wejściu i na wyjściu, który decydował o ocenie końcowej z praktyki.
Zakończenie stażu zostało udokumentowane uzyskaniem przez wszystkich uczestników certyfikatów Europass Mobility, o który wystąpiły TZN oraz certyfikatów YIT zaświadczających o ukończeniu kursu językowego i odbyciu praktyk zawodowych w anglojęzycznych firmach i instytucjach, każdy z uczestników otrzymał również Europass CV i Europass Paszport językowy