https://www.praktycznyegzamin.pl/inf03ee09e14/praktyka/file/arkusze/2020/lato/EE.09-03-20.06-SG/ee.09-03-20.06-SG.pdf   

https://www.praktycznyegzamin.pl/inf03ee09e14/praktyka/file/arkusze/2020/lato/EE.09-03-20.06-SG/ee.09-03-20.06-SG.pdf